• Organizování hromadné dopravy
 • Modelování dopravních procesů
 • Rozvoj a optimalizace dopravní infrastruktury
 • Bezpečnost provozu
 • Analýza, návrh a optimalizace dopravních řešení
 • Analýza procesů oprav, údržby a provozu infrastruktury
 • Finančně-ekonomické studie
 • Daňové a účetní služby
 • Studie proveditelnosti
 • Hydrogeologie, inženýrská geologie, ložisková geologie, environmentální a sanační geologie
 • Projektování a vyhodnocení geologických prací
 • Biologická hodnocení
 • Posudky vlivů na životní prostředí – EIA, SEA
 • Hlukové a rozptylové analýzy
 • Krajinná ekologie
 • Modelování přírodních procesů, modelování proudění vod
 • Služby podnikového ekologa, vodohospodáře, IPPC
 • Telematické systémy
 • Informační systémy a nástroje na podporu rozhodování
 • Průzkumy a statistická vyhodnocení
 • Outsourcing
 • Zavádění systémů kvality, EMS, OHSAS
 • Zajištění výběru zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách
 • Pasportizace území a objektů
 • Statistické zpracování dat
 • Digitalizace dokumentů
 • Grafické služby a tisk dokumentů
 • Koncepční a rozvojové studie